Wat is Intervisie?

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij je een beroep doet op collega’s om mee te denken over een vraagstuk of knelpunten uit je eigen werksituatie. Als je even klem zit, steeds tegen hetzelfde probleem aanloopt of als je zelf geen oplossing weet, kun je baat hebben bij intervisie.

Het is een methodiek waarbij ieders deskundigheid in het team wordt benut en verder wordt ontwikkeld. Het ontrafelen van het probleem en de analyse van relatieve buitenstaanders werken verhelderend. De deelnemers dragen geen oplossingen aan, maar stimuleren de (probleem)inbrenger door het stellen van helpende en prikkelende vragen om, vanuit zijn eigen oplossend vermogen, zicht te krijgen op zijn eigen vraagstuk. Met dit inzicht worden alternatieven voor nieuw handelen ontwikkeld.

In intervisie staat reflectie centraal. Je reflecteert als jij je eigen handelen onderzoekt; de manier waarop je reageert in een situatie. De ingang is dus meestal praktisch. Je kijkt naar je gedrag in een bepaalde situatie en wat je daarvan vindt. Wat reflecteren interessant en moeilijk maakt is dat het niet alleen een cognitieve bezigheid is. Reflecteren gaat over denken, voelen en willen.

Resultaten van intervisie

  • Je krijgt een andere kijk op het ingebrachte probleem
  • Intervisie vergroot je eigen mogelijkheden en professionaliteit
  • Je krijgt inzicht in je eigen sterke en zwakke kanten; meer zelfkennis dus
  • Je doet nieuwe inzichten op en krijgt handelingsperspectieven aangereikt
  • Je leert oplossingsgericht te denken en te ondersteunen
  • Je leert om op een onderzoekende manier samen te werken
  • je leert betere vragen stellen
  • Je leert collega’s beter kennen, je ervaart meer collegialiteit
  • Je ervaart gezamenlijkheid, je staat er niet alleen voor.
  • En door dit alles meer plezier in je werk!

 

Meer opbrengsten van intervisie

Intervisie draagt bij aan je persoonlijke groei. Het helpt om wezenlijke dingen in je werk, en vaak ook in je leven, te verbeteren. Misschien wel omdat het bijdraagt aan het geven van meer ‘zin’ en van meer betekenis aan wat je doet.

Intervisie kan stress reduceren. In intervisie leer je jezelf beter kennen. Je leert beter te voelen waardoor je misschien signalen in je lijf sneller herkent. Je komt meer in contact met je wil, waardoor je meer inzichten krijgt in wat er voor jou echt toe doet, wat je belangrijk vindt, op grond waarvan jij je keuzes maakt.

Werkwijze

De basis is dat iedereen vragen stelt. Iedereen wil in het begin graag meteen oplossingen en adviezen geven aan de inbrenger. Als collega vind je natuurlijk van alles. Je hebt ideeën, meningen over de ander, over de casus. Je herkent dingen uit je eigen werkpraktijk. Je wilt zeggen hoe jij het toen hebt aangepakt en hoe goed dat werkte.

Maar dat ‘mag’ niet, omdat jouw oplossing meestal niet werkt voor een ander. Er worden dus vooral vragen gesteld. Open, geïnteresseerde vragen. Deze manier van werken helpt de inbrenger om anders te kijken naar zijn vraagstuk. Hij of zij verheldert voor zichzelf waarom iets raakt, waarom iets betekenisvol is, wat dit betekent voor de keuzes die hij of zij maakt in het handelen. In de groep onderzoek je gezamenlijk de grondslagen voor deze keuzes, waardoor je ruimte creëert in hoe je kijkt, omdat je verschillende perspectieven hoort.

De kracht van intervisie zit voor een deel ook in het werken met de structuur van de intervisiebijeenkomst. Structuur helpt om overzicht te houden, een resultaat na te streven om het gesprek niet oeverloos, uitputtend en vrijblijvend te laten zijn (theekransje). En misschien wel de belangrijkste winst: het steunt de probleemeigenaar om in vertrouwen zijn of haar vraag voor te leggen aan de groep en kwetsbaarheid te tonen in de zekerheid dat de groep zorgvuldig stap voor stap zijn of haar werkvraag bespreekt.

Tot slot

Als je als team kiest voor intervisie, dan wordt de eerste reeks bijeenkomsten begeleid door een supervisor of trainer (intervisietraining). Als het team zich de methode voldoende eigen heeft gemaakt dan gaat het team op eigen kracht verder met een roulerend voorzitterschap.

Afhankelijk van de groep, de vraag en de situatie kan de intervisie aangepast en/of uitgebreid worden met een werkvorm met verdiepende reflectie of het bespreken van een groepsthema.